ธนาคาร กรุงศรีฯ เตรียมส่ง “บริษัทเงินติดล้อ” เข้า IPO

มีรายละเอียดดังนี้ :

“ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทเงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (“NTL”) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของธนาคาร ที่ธนาคารถือหุ้นสามัญร้อยละ 50 และที่ Siam Asia Credit Access Pte Ltd (“SACA”) ถือหุ้นสามัญอีกร้อยละ 50 อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (“IPO”) และการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดย NTL เป็นผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งให้บริการภายใต้ชื่อแบรนด์ “เงินติดล้อ”

ในการนี้ NTL ได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล ต.”) และยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 โดยธนาคาร ในฐานะผู้ถือหุ้นขอ NTL ซึ่งอาจพิจารณาเสนอขายหุ้นบางส่วนที่ถืออยู่ใน NTL ต่อประชาชนในคราวเดียวกับ IPO ของ NTL ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ไปพร้อมกัน”

เอกสารอ้างอิง

กรุงศรี-ส่ง-เงินติดล้อ-เข้า-ipo
ธนาคาร กรุงศรีฯ เตรียมส่ง "บริษัทเงินติดล้อ" เข้า IPO